• bursary_h1.jpg
  • bursary_h2.jpg
  • bursary_h3.jpg
  • bursary_h4.jpg
Place No. of Student Amount (RMB)
stud num bursary amt
name_en students amount
Hunan 6087 5252933
Guangdong 2859 5125750
Guizhou 3830 2823529
Hong Kong 365 2346911
Jiangxi 715 1402500
Henan 245 324000
Xinjiang 100 150000
Hubei 115 80000
Sichuan 90 36600
Anhui 9 12000
Jilin 2 7400
Shandong 2 3600
Yunnan 9 900
  • bursary_v1.jpg
  • bursary_v2.jpg
  • bursary_v3.jpg
  • bursary_v4.jpg